एन एल सी सहजकर्ताको आवश्यकता

एन एल सी सहजकर्ताको टिओआर

अभियान अधिकृतको आवश्यकता

कार्य विवरण _ अभियान अधिकृत

दरखास्त आह्वान

JD Architectural Engineer JD_Geotechnical Engineer

नीति समीक्षाको लागि टिओआर

नीति समीक्षाको लागि टिओआर

इन्टर्न आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 

इन्टर्न आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 

विशेष अनुरोध

विशेष अनुरोध

भूउपयोग र भूमि प्रशासनको स्थानीयकरण प्रतिवेदन तयारीका लागि टि.ओ.आर

भूउपयोग र भूमि प्रशासनको स्थानीयकरण प्रतिवेदन तयारीका लागि टि.ओ.आर

भूउपयोग र भूमि प्रशासनको स्थानीयकरण_ अवधारणा पत्र

भूउपयोग र भूमि प्रशासनको स्थानीयकरण_ अवधारणा पत्र